ชื่อเสียงและโบนัสต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อทำการอัพยศ ได้ตามที่กำหนด


ยศและชื่อเสียงของ NewsPaper

Title Sleep Avatar Death Deduction Alternative Title Fame Bonus Status (* All status consists of ATK, MPW, DEF, ACC, EVR)
Beggar Newspaper -10% Baby 0
Drifter Newspaper -7% Child 50
Nameless Newspaper -7% Adult 120
Expendable Newspaper -7% Common 264
Brute Newspaper -7% Soldier 581
Vandal Newspaper -7% Sergeant 1220
Hoodlum Newspaper -7% Captain 2439
Thug Newspaper -6% Major 4635 ALL STATUS + 10


ยศและชื่อเสียงของ Newspaper Full Set

Title Sleep Avatar Death Deduction Alternative Title Fame
Henchman Newspaper Full Set -5% Colonel 8,806
Peon Newspaper Full Set -5% General 14,020
Citizen Newspaper Full Set -5% Commander 20,537
Amateur Newspaper Full Set -4% Supreme Commander 28,683 ALL STATUS + 10

ยศและชื่อเสียงของ Quilt

Title Sleep Avatar Death Deduction Alternative Title Fame
Recruit Quilt -4% Sir 38,867
Greenhorn Quilt -4% Baron 51,595
Rookie Quilt -3% Viscount 67,507
Novice Quilt -3% Count 87,395 ALL STATUS + 10

ยศและชื่อเสียงของ Bed

Apprentice Bed -3% Marquis 112,256
Graduate Bed -2% Duke 143,333
Fodder Bed -2% King 182,178
Grunt Bed -2% Great King 230,735 ALL STATUS + 20

ยศและชื่อเสียงของ High Quality Bed

Veteran High Quality Bed -1% Incredible 291,431
Trooper High Quality Bed -1% Invincible 367,301
Berserker High Quality Bed -1% Hero 462,139
Centurion High Quality Bed -1% Legend 580,686 ALL STATUS + 20

ยศและชื่อเสียงของ White Clouds Bed

Title Sleep Avatar Death Deduction Alternative Title Fame
Praetorian White Clouds Bed -1% Mythical 728,869
Lieutenant White Clouds Bed -1% Immortal 936,327
Commander White Clouds Bed -1% Immortal Spirit 1,226,767 CRI + 5%
Hero White Clouds Bed -1% Saint 1,633,383 ALL STATUS + 30
Nobel White Clouds Bed -1% Angel 2,202,645
Majestic White Clouds Bed -1% Angel of Death 2,999,613 Damage Increase + 1%
Venerable White Clouds Bed -1% Guardian Spirit 4,115,367 Damage Decrease + 1%
Master White Clouds Bed -1% Evil God 5,677,423 Damage Increase + 1%
Golem White Clouds Bed -1% King of Hell 7,864,302
Immortal White Clouds Bed -1% King of Heaven 10,925,932 CRI + 5%, Damage Decrease + 1%
Legendary White Clouds Bed -1% Apollo the God of Prophesy 15,212,214
Mythical White Clouds Bed -1% Artemis the God of Hunt 21,213,009 Damage Increase + 2%, Damage Decrease + 1%, HP + 5000
Omnipotent White Clouds Bed -1% Ares the God of War 29,614,122 HP + 10%
Demigod White Clouds Bed -1% Hades the God of Death 41,375,680 ALL STATUS + 50, CRI + 10%, Damage Increase + 2%
TOTAL ALL STATUS + 150, CRI + 20%, Damage Increase + 6%, Damage Decrease + 3%, HP + 5000, HP + 10%

Status พิเศษ ตามสายอาชีพต่างๆ

Immortal Spirit ตามสายอาชีพ Fame 1,226,767

Berserker Swordmaster Renegerade Defender Assassin Gambler Ice Wizard Fire Wizard Templar Apostle Demolitionist Artisan Archer Gunner
ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 MPW + 50 MPW + 50 MPW + 50 ATK + 50 MPW + 50 ATK + 50 ATK + 50 MPW + 50 ATK + 50
ยศและชื่อเสียงของ Angel Fame 2,202,645
Berserker Swordmaster Renegerade Defender Assassin Gambler Ice Wizard Fire Wizard Templar Apostle Demolitionist Artisan Archer Gunner
ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 Double Rate + 1% MPW + 50 MPW + 50 ATK + 50 MPW + 50 Time Bomb + 100 Refine Rate + 1% Poison Damage 2% ATK + 50

ยศและชื่อเสียงของ Angel of Death Fame 2,999,613

Berserker Swordmaster Renegerade Defender Assassin Gambler Ice Wizard Fire Wizard Templar Apostle Demolitionist Artisan Archer Gunner
DEF + 50 DEF + 50 DEF + 50 DEF + 50 EVR + 20 Double Rate + 1% EVR + 20 EVR + 20 DEF + 50 DEF + 50 Time Bomb + 100 Refine Rate + 1% Poison Damage 2% DEF + 50

ยศและชื่อเสียงของ Guardian Spirit Fame 4,115,367

Berserker Swordmaster Renegerade Defender Assassin Gambler Ice Wizard Fire Wizard Templar Apostle Demolitionist Artisan Archer Gunner
ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 Double Rate + 1% MPW + 50 MPW + 50 ATK + 50 MPW + 50 Time Bomb + 100 Refine Rate + 1% Poison Damage 2% ATK + 50

ยศและชื่อเสียงของ Evil God Fame 5,677,423

Berserker Swordmaster Renegerade Defender Assassin Gambler Ice Wizard Fire Wizard Templar Apostle Demolitionist Artisan Archer Gunner
DEF + 50 DEF + 50 DEF + 50 DEF + 50 EVR + 20 Double Rate + 1% EVR + 20 EVR + 20 DEF + 50 DEF + 50 Time Bomb + 100 Refine Rate + 1% Poison Damage 2% DEF + 50

ยศและชื่อเสียงของ King of Hell Fame 7,864,302

Berserker Swordmaster Renegerade Defender Assassin Gambler Ice Wizard Fire Wizard Templar Apostle Demolitionist Artisan Archer Gunner
ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 Double Rate + 1% MPW + 50 MPW + 50 ATK + 50 MPW + 50 Time Bomb + 100 Refine Rate + 1% Poison Damage 2% ATK + 50

ยศและชื่อเสียงของ Apollo the God of Prophesy Fame 15,212,214

Berserker Swordmaster Renegerade Defender Assassin Gambler Ice Wizard Fire Wizard Templar Apostle Demolitionist Artisan Archer Gunner
DEF + 50 DEF + 50 DEF + 50 DEF + 50 EVR + 20 Double Rate + 2% EVR + 20 EVR + 20 DEF + 50 DEF + 50 Time Bomb + 250 Refine Rate + 2% Poison Damage 5% DEF + 50

ยศและชื่อเสียงของ Ares the God of War Fame 29,614,122

Berserker Swordmaster Renegerade Defender Assassin Gambler Ice Wizard Fire Wizard Templar Apostle Demolitionist Artisan Archer Gunner
ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 ATK + 50 Double Rate + 3% MPW + 50 MPW + 50 ATK + 50 MPW + 50 Time Bomb + 750 Refine Rate + 3% Poison Damage 10% ATK + 50

ยศและชื่อเสียงของ Hades the God of Death Fame 41,375,680

Berserker Swordmaster Renegerade Defender Assassin Gambler Ice Wizard Fire Wizard Templar Apostle Demolitionist Artisan Archer Gunner
DEF + 50 DEF + 50 DEF + 50 DEF + 50 EVR + 20 Double Rate + 5% EVR + 20 EVR + 20 DEF + 50 DEF + 50 Time Bomb + 1000 Refine Rate + 5% Poison Damage 20% DEF + 50

รวมทั้งหมดที่จะได้รับ

Berserker Swordmaster Renegerade Defender Assassin Gambler Ice Wizard Fire Wizard Templar Apostle Demolitionist Artisan Archer Gunner
TOTAL ATK + 250, DEF + 200 ATK + 250, DEF + 200 ATK + 250, DEF + 200 ATK + 250, DEF + 200 ATK + 250, EVR + 80 MPW + 50, Double Rate + 15% MPW + 250, EVR + 80 MPW + 250, EVR + 80 ATK + 250, DEF + 200 MPW + 250, DEF + 200 ATK + 50, Time Bomb + 2500 ATK + 50, Refine Rate + 15% MPW + 50, Poison Damage 45% ATK + 250, DEF + 200